Diputació de Girona
Cercador

FAQ's
Preguntes més freqüents

Filtre
Filtre
Informació institucional i organitzativa
És possible saber com s’estructuren els òrgans de govern i administració de XALOC?

Sí; a l’apartat d’informació institucional i organitzativa, dins de la pestanya corresponent al Govern, es pot veure com s’organitza i qui integra els diversos òrgans de govern de XALOC.

Informació de rellevància jurídica
És possible conèixer el Reglament orgànic i funcional de XALOC?

Sí; a l’apartat de rellevància jurídica hi ha el orgànic i funcional de XALOC.

Es fan públiques les ordenances de XALOC?

Sí; al bloc de rellevància jurídica es fan públiques totes les ordenances reguladores i ordenances fiscals de XALOC, així com els reglaments i instruccions.

Gestió administrativa
És possible saber quins convenis ha subscrit XALOC?

Sí. Si s’accedeix a l’aplicació de relació de convenis, es pot comprovar quins convenis ha subscrit XALOC amb altres administracions públiques.

Informació econòmica, financera i patrimonial
Es pot saber com es distribueix el pressupost de XALOC?

Sí; l’apartat d’informació econòmica, financera i patrimonial us permetrà accedir al detall del pressupost per capítols i partides pressupostàries. També podreu consultar-ne les modificacions i al·legacions i l’estat d’execució.

Dret d'accés a la informació pública
Què passa si no es troba alguna informació al Portal?

En principi, la informació més rellevant per al ciutadà es troba disponible al portal de XALOC.

Si es desitja més informació o més detalls, es pot formular una sol•licitud de dret d’accés a la informació pública. Aquest servei es troba disponible al Portal de Transparència de XALOC.

Què és el dret d’accés a la informació pública?

El dret d’accés a la informació pública és el vostre dret a sol·licitar i a obtenir, de qualsevol institució pública, organisme autònom o ens vinculat, tota la informació que no hàgiu pogut trobar al Portal de Transparència.

Quina informació es pot demanar?

Tota la informació que vulgueu, llevat que sigui d’accés restringit per causes establertes expressament per les lleis, com és el cas de les dades de caràcter personal; les relatives a sancions i infraccions penals, administratives o disciplinàries; les afectades pel secret industrial o comercial, o les que posin en perill els drets dels menors d’edat, entre altres casos que preveuen les lleis.

Com es pot exercir?

Emplenant un formulari de sol·licitud que hi ha al mateix Portal de Transparència de XALOC. Si no disposeu de connexió a Internet, podeu formular la sol·licitud a través del Registre General de XALOC.

Què es necessita?

Només cal que us identifiqueu correctament. No fa falta indicar per què es vol la informació, però serà més senzill si ens faciliteu tots els detalls possibles sobre la informació que esteu buscant.

Altres FAQ's d'interès
Què regula la Llei de transparència?

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu:

 • Quina és la informació pública que les administracions han de posar en coneixement dels ciutadans.
 • Com poden demanar els ciutadans informació a les administracions.
 • Quines són les regles de bon govern que han de respectar els responsables públics.
Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Les entitats obligades a proporcionar informació són:

 • Els ajuntaments
 • Les diputacions
 • Les comarques
 • Les àrees metropolitanes
 • Les mancomunitats
 • Les entitats municipals descentralitzades

I també:

 • Els organismes autònoms
 • Les entitats públiques empresarials
 • Les societats mercantils locals vinculades o bé amb participació majoritària
 • Les fundacions del sector públic
 • Els consorcis adscrits a les entitats locals
Els partits polítics estan obligats a complir les obligacions de transparència?

Sí, així com les associacions i fundacions vinculades, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades:

 • Que percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals.
 • Amb almenys el 40 % dels seus ingressos anuals procedents de subvencions i ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.
Què és el Portal de Transparència de XALOC?

És la plataforma per la qual es podrà accedir a la informació de XALOC. També contindrà la informació que els ciutadans sol·licitin amb més freqüència en l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

Què conté aquest Portal?

El Portal, d’acord amb el que disposa la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte:

 • Ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública i promoure la transparència d’actuacions.
 • Regular i garantir el dret d’accés a la informació.
 • Establir mesures i obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.
 • Aconseguir un vertader govern obert.

 

Què és la publicitat activa?

És la publicació de la informació de XALOC agrupada en les categories definides per la llei.

Aquesta informació sotmesa a publicitat activa s’ha de publicar de manera periòdica i actualitzada per garantir la transparència de l’activitat de XALOC en tot moment.

En el Portal de Transparència de XALOC es facilita l’accés dels ciutadans a:

 • Informació institucional i organitzativa
 • Informació de rellevància jurídica
 • Informació relativa a la gestió administrativa
 • Informació econòmica, financera i patrimonial
Hi ha alguna restricció a l’hora de publicar la informació?

En efecte. És possible que hi hagi informació no publicable perquè afecti a qüestions sensibles, com ara la protecció de dades personals, la defensa o la seguretat nacional.

En aquests casos, s’ha de comprovar si, veritablement, la publicació afecta els límits que la llei preveu o, en relació amb les dades personals, si aquestes es poden eliminar del document que es publiqui.

Diputació de Girona
Diputació de Girona   Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |